REGULAMIN

I Postanowienia ogólne

 1. Sklep internetowy bitcoin-outlet.pl działający pod adresem internetowym www.bitcoin-outlet.pl, zwany dalej Sklepem, stanowi teleinformatyczną platformę sprzedażową i prowadzony jest przez firmę: Filtreo Paweł Polcyn, z siedzibą w Skórzewie przy ul. Trzmiela 2, 60-185 Skórzewo, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP,  NIP 7781001818, REGON 631044405, e-mail: do_uslug@bitcoin-outlet.pl, telefon: +48 500 031 821, zwaną dalej: Sprzedawcą.
 2. Sprzedawca udostępnia następujący adres poczty elektronicznej i numer telefonu, przeznaczone do kontaktu z nim: do_uslug@bitcoin-outlet.pl, tel. +48 500 031 821.
 3. Dane teleadresowe, o jakich mowa w ustępach poprzedzających stanowią dane umożliwiające szybki i efektywny kontakt ze Sprzedawcą.
 4. Adres, pod którym można składać reklamacje: ul. Topolowa 1, 62-030 Luboń.

 II Warunki dotyczące sprzedaży Towarów

 1. Sprzedawca za pośrednictwem Sklepu oferuje sprzedaż produktów, w tym w szczególności filtrów wody do lodówek, filtrów do ekspresów, akcesoriów do lodówek i ekspresów (zwanych dalej także: „Towarami” lub „Produktami”) w sieci Internet.
 2. Stroną umów zawieranych ze Sprzedawcą, w związku ze sprzedażą realizowaną w Sklepie, może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna posiadająca częściową zdolność do czynności prawnych (osoba małoletnia, która ukończyła lat 13 lub osoba częściowo ubezwłasnowolniona) posiadająca zgodę przedstawiciela ustawowego, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną (zwana dalej: „Klientem”).
 3. Sprzedawca przyjmuje zamówienia za pośrednictwem strony www.bitcoin-outlet.pl. Zamówienia składane są w Sklepie poprzez użycie przycisku opisanego „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.
 4. Po złożeniu zamówienia, Klient za pośrednictwem poczty elektronicznej (email) zostaje powiadomiony o jego przyjęciu przez Sprzedawcę (moment zawarcia umowy sprzedaży).
 5. Powiadomienie o jakim mowa w ust. 4 obejmuje informacje o Produkcie objętym zamówieniem, w tym w szczególności jego głównych cechach, jego cenie, wraz z wszelkimi podatkami, opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz o innych kosztach, jeżeli są związane z realizacją zamówienia, a także o sposobie i terminie zapłaty za Produkt objęty zamówieniem. Sprzedawca potwierdza w ten sposób zawarcie umowy, przesyłając jednocześnie treść Regulaminu i czyniąc tym samym zadość obowiązkowi dostarczenia Klientowi będącemu konsumentem informacji o jakich mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o prawach konsumenta.
 6. Sprzedawca umożliwia swoim Klientom zapłatę za zamówienie na cztery sposoby:
  1. za pobraniem - gotówką przy odbiorze (kurierowi, w placówce pocztowej lub w paczkomacie),
  2. przelewem - na podany w toku składania zamówienia rachunek bankowy Sprzedawcy,
  3. przedpłatą poprzez systemy płatności elektronicznych (PayU i PayPal),
  4. kartą płatniczą za pośrednictwem systemu PayU lub PayPal.
 7. Sprzedawca rozpoczyna realizację zamówienia:
  1. w przypadku płatności gotówką przy odbiorze (za pobraniem) - w chwili złożenia przez Klienta zamówienia,
  2. w przypadku pozostałych sposobów płatności - w chwili autoryzacji transakcji płatniczej.
 8. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT.
 9. Jeśli złożone przez Klienta zamówienie nie będzie mogło zostać zrealizowane z uwagi na niedostępność określonego Towaru, Klient niezwłocznie zostanie o tym fakcie poinformowany i najpóźniej w terminie 30 dni od chwili zawarcia umowy (por. ust. 4 powyżej) otrzyma zwrot wpłaconej już sumy pieniężnej. Jeżeli takie będzie wyraźne życzenie Klienta, Sprzedawca wskaże Klientowi termin dostawy Towaru niedostępnego i jeżeli Klient wyraźnie zaakceptuje taki termin, zamówienie będzie uważane za ważne, a jedynie czas jego realizacji ulegnie zmianie stosownie do ustaleń Stron. Strony mogą także, na wyraźne życzenie Klienta, dokonać innych ustaleń niż opisane powyżej.

 III Ceny

 1. Wszystkie ceny podawane w Sklepie są wyrażone w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT.
 2. Cena podana przy Towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.
 3. Koszty dostawy są uzależnione od wybranego przez Klienta sposobu dostawy.

IV Warunki dostawy Towaru

 1. Każdy Towar prezentowany w Sklepie opatrzony jest informacją o tym, czy znajduje się w magazynie Sklepu. Jeżeli Towar znajduje się w magazynie Sklepu, wysyłka zamówionego Towaru następuje najpóźniej w ciągu trzech dni roboczych następujących po dniu rozpoczęcia realizacji zamówienia, zgodnie z postanowieniami pkt II.7 Regulaminu. Za dni robocze uznaje się dni tygodnia od poniedziałku do piątku, które nie są dniami ustawowo wolnymi od pracy.
 2. Dostawa Towaru realizowana jest za pośrednictwem firm i usług wskazanych na podstronie Koszty dostawy, przy czym Klient sam wybiera sposób dostawy po zapoznaniu się z kosztami, jakie wiążą się z dostawą określonego rodzaju. O kosztach dostawy Towaru Klient informowany jest przed złożeniem zamówienia i przed dokonaniem wyboru rodzaju dostawy.
 3. Termin otrzymania przez Klienta przesyłki z zamówionym Towarem uzależniony jest od sposobu dostawy, może wynosić od 2-4 dni. Orientacyjne terminy podano na podstronie Koszty dostawy.
 4. Wraz przesłanym Towarem Klient otrzymuje egzemplarz Regulaminu wraz z załącznikami.

V Odstąpienie od umowy

 1. Zgodnie z przepisami ustawy o prawach konsumenta, każdy Klient, który nabył w Sklepie Towar jako konsument w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, może odstąpić od umowy sprzedaży Towaru na zasadach i w sposób określony w informacjach stanowiących załącznik nr 1 do Regulaminu.
 2. Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy wystarczy zapoznać się i postępować zgodnie z treścią informacji stanowiących załącznik nr 1 do Regulaminu.

VI Reklamacje

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Klientowi Towary wolne od wad fizycznych i prawnych. Wada fizyczna polega w szczególności na niezgodności Towaru z umową, jeżeli:
  1. Towar oznaczony w umowie nie posiada właściwości, które powinien mieć ze względu na cel albo okoliczności wynikające z jego przeznaczenia,  
  2. Towar nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedawca zapewnił Klienta, w tym w szczególności w opisie zamieszczonym w Sklepie,
  3. Towar nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował Sprzedawcę przy zawarciu umowy, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego przeznaczenia Towaru,
  4. Towar został wydany Klientowi w stanie niezupełnym.
 2. Jeżeli Towar ma wady lub został uszkodzony podczas dostawy, Klient jest uprawniony do jego przesłania wraz z pisemną reklamacją, na adres Sprzedawcy wskazany na wstępie Regulaminu w pkt. I.4., przy czym koszty przesyłki ponosi Sprzedawca. Sprzedawca prosi Klientów, aby reklamacja obejmowała możliwie dokładny opis wady, wskazanie, w jaki sposób Klient żąda załatwienia reklamacji oraz fakturę VAT. Sprzedawca zapewnia, że w razie potrzeby zwróci się do Klienta o uzupełnienie reklamacji, jeśli zajdzie taka potrzeba. Ewentualne dodatkowe zapytania lub prośby ze strony Sprzedawcy będą miały na celu wyłącznie dobro Klienta jak i najlepszy oraz najszybszy sposób załatwienia zgłoszonej przez Klienta reklamacji i nie mają wpływu na termin udzielania odpowiedzi na złożoną reklamację.
 3. Klient może żądać wymiany wadliwego Towaru na wolny od wad lub dokonania jego naprawy.
 4. Sprzedawca jest zobowiązany wymienić Towar wadliwy lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych uciążliwości dla Klienta.
 5. Jeżeli Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta nie usunie wady lub nie wymieni Towaru na nowy - wolny od wad - Klient jest uprawniony do złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny lub odstąpieniu od umowy. Postanowienie nie znajduje zastosowania w stosunkach pomiędzy Sprzedawcą a Klientami niebędącymi konsumentami w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
 6. Sprzedawca udzieli odpowiedzi na Reklamację złożoną przez Klienta będącego konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, w pozostałych przypadkach w terminie 30 dni.
 7. Sprzedawca odpowiada względem Klienta na zasadach określonych powyżej:
  1. w stosunku do Klientów będących konsumentami w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, jeżeli wada zostanie stwierdzona przed upływem 2 lat, a Sprzedawca zostanie o niej poinformowany nie później niż w terminie 1 roku od dnia wykrycia wady,
  2. w stosunku do Klientów niebędących konsumentami, jeżeli wada zostanie stwierdzona przed upływem 5 dni, a Sprzedawca zostanie o niej poinformowany nie później niż w terminie 5 dni od dnia wykrycia wady,
 8. Jeżeli Sprzedawca nie rozpatrzy reklamacji zgodnie z oczekiwaniami Klienta, Klient może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu, Klient może według swojego wyboru:
  1. zwrócić się z wnioskiem do właściwego wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej o wszczęcie bezpłatnego postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu,
  2. w sprawach, gdzie wartość przedmiotu sporu nie przekracza 10.000,00 zł zwrócić się o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy właściwym wojewódzkim inspektoracie Inspekcji Handlowej,
  3. zwrócić się po bezpłatną poradę do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów, który w imieniu Klienta może wystąpić do Sprzedawcy w celu ugodowego zakończenia sporu lub na rzecz Klienta wytoczyć powództwo przeciwko Sprzedawcy.
 9. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta z określonych w pkt 8 ppkt a-c, pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej i powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, a także organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona praw konsumentów.
 10. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/

 VII Postanowienia końcowe

 1. Klient ma prawo do wglądu do własnych danych osobowych oraz ich poprawiania, a także żądania ich usunięcia z bazy danych Sprzedawcy.
 2. Klient składając zamówienie oświadcza, iż wszelkie informacje podane przez niego w zamówieniu są zgodne z rzeczywistym stanem faktycznym.
 3. W przypadku zamieszczenia przez Klienta w sklepie internetowym www.bitcoin-outlet.pl jakichkolwiek materiałów, Klient oświadcza, iż ich treść będzie zgodna z rzeczywistym stanem faktycznym oraz że przysługiwać Klientowi będą prawa autorskie do tych danych, jeżeli będą one stanowić utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz.U. z 2006 Nr 90, poz. 631 z późn. zm.) i Klient będzie mógł nimi dysponować i rozporządzać w zakresie określonym w Regulaminie, w szczególności będzie uprawniony do ich publikacji i wyraża na nią zgodę w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedawcę. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści (danych) o charakterze bezprawnym.
 4. Sprzedawca może przeprowadzać, zmieniać i odwoływać akcje promocyjne, co nie będzie miało żadnego wpływu na wcześniej złożone i/lub realizowane na rzecz Klientów zamówienia.
 5. W ramach realizacji umowy z Kupującym Sklep jest upoważniony przesłać na adres poczty elektronicznej Kupującego zaproszenie do wypełnienia ankiety posprzedażowej. Ankieta służy zbadaniu opinii o przeprowadzonej transakcji. Kupujący może dobrowolnie wypełnić ankietę.
 6. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 15 września 2017 r. i obowiązuje przez czas nieoznaczony oraz znajduje zastosowanie wyłącznie do umów zawartych po dniu 15 września 2017 roku.
 7. Wszelkie skargi i problemy można zgłaszać do Sprzedawcy na adres: do_uslug@bitcoin-outlet.pl.
 8. Wszelkie spory, które ewentualnie zaistnieją pomiędzy Stronami na podstawie lub w związku z umową zawartą pomiędzy Stronami na podstawie Regulaminu, Strony zobowiązują się rozstrzygnąć polubownie. W przypadku braku porozumienia, spory pomiędzy Stronami będzie rozstrzygał wyłącznie właściwy rzeczowo sąd powszechny z siedzibą w Poznaniu (to postanowienie nie ma zastosowania do Klientów będących konsumentami w rozumieniu Kodeksu cywilnego).
 9. Każdy użytkownik Internetu ma prawo pobrać treść Regulaminu w formacie do wydruku ze strony internetowej http://www.bitcoin-outlet.pl/ i zapisać go na własnym nośniku.

 

 

 

Załączniki:

Załącznik nr 1 - Informacja o odstąpieniu od umowy

- wersja online
- wersja pdf

Załącznik nr 2 - Formularz odstąpienia od umowy

wersja pdf (do pobrania)

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel